1. Dezvoltarea spiritului antreprenorial – factor determinat în dezvoltarea economică
2. Întreprinzătorul – promotorul afacerii mici
3. Particularităţi ale activităţii managerului în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii
4. Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii – situaţia în Republica Moldova şi experienţa străină
5. Înfiinţarea unei afaceri – motivele şi etapele procesului de iniţiere (Studiu de caz…)
6. Planul de afaceri – cheia succesului în afaceri
7. Franchisingul – modalitate eficientă de lansare în afaceri
8. Managementul antreprenorial – aspecte specifice (Studiu de caz…)
9. Finanţarea activităţii de antreprenoriat (Studiu de caz…)
10. Cultura organizaţională ca resursă de sporire a performanţelor întreprinderii
11. Etica afacerilor – condiţie a dezvoltării întreprinderii
12. Particularităţi ale deciziei etice. Dileme şi standarde etice
13. Implementarea principiilor codului de etică corporativă în întreprinderile din Republica Moldova
14. Responsabilitatea socială – aspect obligatoriu al strategiilor firmei
15. Responsabilitatea socială corporativă în Republica Moldova
16. Profesia de manager şi factorii formării managerului de succes
17. Problematica diferitor şcoli în evoluţia managementului ca ştiinţă
18. Abordări contemporane ale managementului
19. Interdependenţa mediului intern şi extern şi crearea unor organizaţii de succes în Moldova
20. Formarea unor comunicaţii eficiente în cadrul organizaţiilor din Republica Moldova
21. Bariere în cadrul comunicării: esenţa şi posibilităţi de depăşire
22. Metode de adoptare a deciziei: avantaje şi dezavantaje
23. Managementul schimbărilor organizaţionale
24. Planificarea strategică: caracteristici şi factorii de succes în condiţiile organizaţiilor din Moldova
25. Importanţa structurii organizatorice în realizarea scopurilor strategice ale organizaţiei
26. Managementul prin delegarea autorităţii şi factorii delegării eficiente în organizaţiile din Republica Moldova
27. Analiza comparativă a teoriilor motivaţionale şi aplicarea lor în practica organizaţiilor străine şi autohtone
28. Analiza comparativă a formelor puterii
29. Concepţiile leadershipului şi aplicabilitea lor în organizaţiile din Moldova
30. Leadershipul în activitatea cu succes a organizaţiei: esenţa şi factorii determinanţi
31. Leadershipul şi managementul: analiza comparativă
32. Conflictul: tipologia şi metode de soluţionare
33. Căi de perfecţionare a planificării operativ de producţie la întreprindere
34. Eficacitatea activităţii întreprinderilor de diferite forme organizatorico-juridice (societăţile pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, întreprinderi mixte, întreprinderilor mici ş.a.)
35. Perfecţionarea planificării şi fundamentarea programului de producţie a întreprinderii
36. Optimizarea programului de producţie a întreprinderii prin utilizarea metodelor matematice
37. Rezerve de îmbunătăţire a utilizării capacităţii de producţie a întreprinderii
38. Căi de perfecţionare a managementului remunerării muncii în condiţiile actuale
39. Managementul activităţii economice externe a unităţilor economice în condiţiile actuale
40. Perfecţionarea planificării costului de producţie în unităţile economice
41. Gestiunea costurilor în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova
42. Rezerve ale creşterii rentabilităţii producţiei în cadrul întreprinderilor şi utilizarea lor
43. Rezerve de creştere a profitului în cadrul întreprinderilor şi utilizarea lor
44. Perfecţionarea planificării şi organizării aprovizionării tehnico-materiale în unităţile economice în condiţiile actuale
45. Managementul dezvoltării sociale a colectivului unităţilor economice în condiţiile actuale
46. Perfecţionarea dirijării activităţii de protecţie a mediului ambiant în cadrul întreprinderii în condiţiile actuale
47. Managementul diferitor activităţi în cadrul întreprinderii (activitatea de reparaţii şi servire tehnică; gospodăriei de scule; gospodăriei de transport; gospodăriei energetice ş.a.)
48. Metode moderne de organizare a producţiei
49. Perfecţionarea structurii de producţie a întreprinderii
50. Eficienţa organizării producţiei în flux în cadrul întreprinderii
51. Productivitatea muncii: importanţa şi planificarea în cadrul întreprinderii
52. Rezerve ale sporirii productivităţii muncii în cadrul întreprinderii
53. Perfecţionarea organizării producţiei întreprinderii prin restructurare şi modernizare
54. Eficienţa introducerii tehnologiilor şi a tehnicii noi
55. Riscurile în procesul de elaborare a misiunii şi scopurilor companiei: metode de identificare şi de management (experienţa companiilor străine şi autohtone)
56. Aspecte metodologice de evaluare a riscurilor în cadrul companiilor de producere din Republica Moldova
57. Metode de evaluare a riscurilor de proiect utilizate în cadrul organizaţiilor autohtone
58. Organizarea procesului de risk-management în băncile comerciale din Republica Moldova
59. Evaluarea proiectelor în condiţii de incertitudine a mediului de afaceri din Republica Moldova
60. Evaluarea şi analiza riscurilor financiare ale companiei în condiţiile actuale
61. Analiza metodelor de evaluare a riscurilor şi a sistemelor de management al acestora utilizate în cadrul companiilor de telecomunicaţii din Republica Moldova
62. Riscurile specifice companiilor mici şi mijlocii din Republica Moldova şi metodele de gestiune aplicate
63. Identificarea riscurilor specifice companiilor mari din Republica Moldova şi metodele de management utilizate
64. Analiza riscurilor la nivel global şi posibilităţi de management al acestora (în baza companiilor transnaţionale)
65. Standardele ISO 9000. Etape de implementare
66. Documentaţia sistemului de management al calităţii
67. Luarea deciziilor în sistemul de management al calităţii
68. Orientarea către client în sistemul de management al calităţii
69. Implementarea şi costurile implementării sistemelor de management al calităţii
70. Etape şi bariere în implementarea sistemelor de management al calităţii
71. Auditul sistemului de management al calităţii. Principii, etape, documentaţie
72. Sistemul 20 de chei ale succesului după Iwao Kobayashi
73. Planificarea calităţii
74. Metode de analiză şi control al calităţii
75. Managementul calităţii totale
76. Managementul calităţii totale şi probleme ale implementării în cadrul întreprinderii
77. Administrarea corporativă în Republica Moldova: realităţi şi perspective
78. Uniunile corporative în economia contemporană (alianţe strategice, uniuni, asociaţii, concerne, consorţiu, cartel, sindicat, pool, conglomerat, trusturi, holding, grupuri financiar-industriale, franchising etc.)
79. Fuziunile şi preluările în Republica Moldova: particularităţi şi tendinţe
80. Managementul activităţii de aprovizionare a întreprinderii
81. Strategii ale întreprinderii în domeniul aprovizionării
82. Forme şi metode eficiente de aprovizionare
83. Gestiunea stocurilor de materiale la întreprindere
84. Gestiunea stocurilor de producţie finită
85. Controlul şi analiza eficienţei activităţii de aprovizionare
86. Perfecţionarea activităţii de aprovizionare a întreprinderii
87. Managementul activităţii de desfacere a întreprinderii
88. Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii (vânzărilor)
89. Vânzările complexe ca modalitate eficientă a desfacerii produselor
90. Perfecţionarea activităţii de desfacere a întreprinderii
91. Planificarea şi organizarea activităţii de depozitare la întreprindere
92. Managementul achiziţiilor publice
93. Parteneriatul cu furnizorii în procesul de aprovizionare
94. Rolul managementului comparat în pregătirea profesională a managerilor
95. Aspecte teoretico-metodologice ale diferenţierii culturilor antreprenoriale
96. Analiza comparativă a sistemelor de management nord-american şi european
97. Specificul modelului german în cadrul sistemului de management european
98. Specificul managementului francez în cadrul sistemului de management european
99. Specificul modelului scandinav în cadrul sistemului de management european
100. Particularităţi ale sistemelor asiatice de management
101. Fundamentele culturale ale managementului nipon
102. Contribuţia culturii manageriale la expansiunea economică a Chinei
103. Particularităţile managementului şi culturii antreprenoriale în Republica Moldova
104. Implementarea managementului proiectelor în activitatea întreprinderilor
105. Managementul proiectelor investiţionale
106. Analiza comparativă de management al proiectelor
107. Influenţe organizaţionale în managementul proiectelor
108. Formarea şi dezvoltarea echipei proiectelor
109. Abordarea procesuală a managementului proiectelor
110. Informaţia şi lucrările de secretariat în sistemul de management