CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Capitolul teoretic
1.1.Teorii moderne şi contemporane ale comertului intenational şi mondial
1.2. Comerţul international in Republica Moldova
1.3. Balanţa comercială internatională
1.4. Politici comerciale internaţionale
1.4.1. Politica comercială tarifară
1.4.2. Politica comercială netarifară
1.4.3. Politica comercială, promoţională şi de stimulare a exporturilor
1.5.Riscuri in activitatea de comerţ exterior
1.6.Fluxuri comerciale internationale şi mondiale
1.7. Rolul, obiective şi sarcini ale organizatiei de promovare a exportului din Republica Moldova

Capitolul 2. Analiza economico – financiara a S.A. Barza Alba
2.1. Caracteristica intreprinderii
2.2. Structura organizatorică
2.3. Analiza activităţii de producere
2.4. Analiza de marketing
2.5.Analiza programei de producţie
2.6. Analiza resurselor umane
2.6.1. Analiza calificarii personalului
2.6.2. Analiza productivitaţii muncii
2.6.3. Analiza sistemului de remunerare
2.6.4. Recrutare şi orientarea profesională a personalului
2.6.5. Dezvoltarea carierei
2.6.6. Evidenţa personalului
2.7.Analiza economico – financiară
2.7.1. Anaiza profitului intreprinderii
2.7.2. Analiza activelor intreprinderii
2.7.3. Analiza surselor de finanţare
2.7.4. Analiza mijloacelor fixe
2.7.5. Analiza mijloacelor circulante
2.7.6.Analiza stabilităţii financiare
2.7.7. Analiza lichidităţii intreprinderii
2.7.8. Analiza rentabilităţii intreprinderii
2.7.8. Analiza costurilor de producţie
2.8.Analiza comerţului exterior
2.8.1.Analiza importului
2.8.2. Analiza exportului
2.8.3. Analiza indicatorilor microeconomici a comerţului exterior
2.9. Analiza de corelaţie a dependenţei ponderii exportului in total volumul vinzărilor de factorii de bază
2.10.Analiza SWOT

Capitolul 3.
Măsuri de promovare a exportului pe piaţa Uniunii Europene şi alte pieţe externe
3.1. Imbunătăţirea calităţii produselor
3.1.1. Implimentarea standardului de calitate ISO 9000
3.1.2. Implimentarea standardului de calitate HACCP
3.2.Perfecţionarea cadrelor de personal a departamentului de marketing
3.3. Dezvoltarea reţelei de reprezentare comercială In străinătate
3.4.Măsurile şi modalităţile de finanţare şi stimulare a exportului
3.5.Calculul efectului economic in urma implimentării măsurilor de promovare a exportului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE