CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN AL ORGANIZAŢIEI
1.1. ANALIZA MEDIULUI INCONJURATOR GENERAL
1.2. ANALIZA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR CONCURENŢIAL

CAPITOLUL 2. ANALIZA MEDIULUI INTERN AL ORGANIZAŢIEI
2.1. ANALIZA ACTIVITǍTII DE PRODUCŢIE
2.2. ANALIZA ACTIVITĂTII DE MARKETING
2.3. ANALIZA RESURSELOR UMANE
2.3.1. Analiza dimensiunii şi structurii potenţialului uman
2.3.2. Analiza politicilor de personal şi a managementului resurselor umane
2.4. ANALIZA FINANCIARĂ
2.4.1. Analiza lichidităţii si solvabilităţii
2.4.2. Analiza datoriilor şi creanţelor
2.4.3. Analiza imobilizărilor
2.4.4. Analiza profitabilităţii
2.4.5. Analiza riscului de faliment
2.5. ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE ŞI A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL
2.6. ANALIZA STILULUI DE MANAGEMENT ŞI A CULTURII ORGANIZAŢIONALE

CAPITOLUL 3. ANALIZA CORELAŢIEI MEDIU INTERN – MEDIU EXTERN

CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ LA S.C. IRA S.A. CAMPINA
4.1. PREZENTARE GENERALA A S.C. IRA S.A.CAMPINA
4.1.1. Elemente de identificare ale S.C. IRA S.A. Câmpina
4.1.2. Scurt istoric
4.1.3.Stadiul privatizǎrii
4.1.4. Patrimoniul în momentul constituirii
4.1.5. Obiectul de activitate
4.1.6. Principalii indicatori ai ultimilor trei ani
4.2. ANALIZA MEDIULUI EXTERN AL S.C. IRA S.A. CAMPINA
4.2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN GENERAL
4.2.1.1. Tranzitia economiei româneşti – context de dezvoltare a societǎţilor comerciale
4.2.1.2. Analiza PEST – modalitate de determinare a constrângerilor şi oportunitǎţilor mediului extern
4.2.2. ANALIZA MEDIULUI EXTERN CONCURENTIAL AL S.C. IRA S.A. CAMPINA
4.3. ANALIZA MEDIULUI INTERN AL S.C. IRA S.A. CÂMPINA
4.3.1. ANALIZA ACTIVITÃŢII DE PRODUCŢIE A S.C. IRA S.A. CÂMPINA
4.3.1.1. Analiza productiei realizate
4.3.1.2. Particularitǎţi ale procesului tehnologic
4.3.1.3. Analiza caracteristicilor procesului de producţie
4.3.2. ANALIZA ACTIVITĂŢII DE MARKETING A S.C. IRA S.A CÂMPINA
4.3.3. ANALIZA RESURSELOR UMANE ALE S.C. IRA S.A. CÂMPINA
4.3.3.1. Analiza cantitativǎ şi calitativǎ a potenţialului uman
4.3.3.2. Analiza politicilor de personal şi a managementului resurselor umane
4.3.4. ANALIZA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII S.C. IRA S.A. CÂMPINA
4.3.5.1 Analiza lichiditǎţii şi solvabilitǎţii S.C. IRA S.A. Câmpina
4.3.5.2. Analiza datoriilor şi creanţelor S.C. IRA S.A. Câmpina
4.3.5.3. Analiza imobilizǎrilor S.C. IRA S.A. Câmpina
4.3.4.4. Analiza profitabilitǎţii societǎţii comerciale S.C. IRA S.A. Câmpina
4.3.4.5. Analiza riscului de faliment al S.C. IRA S.A. Câmpina
4.3.6. ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE ŞI A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL
4.3.7. ANALIZA STILULUI DE MANAGEMENT ŞI A CULTURII ORGANIZAŢIONALE
4.3.7.1 Stilul managerial – determinant al procesului de decizie în cadrul S.C. IRA S.A. Câmpina
4.3.7.2. Cultura organizaţionalǎ – determinant al strategiei S.C.IRA S.A.
4.4. ANALIZA SWOT – SUPORT PENTRU ADOPTAREA STRATEGIEI S.C. IRA S.A. CÂMPINA
4.5. STRATEGIA DE RESTRUCTURARE A S.C. IRA S.A
4.5.1. Restructurarea – premisǎ a rentabilizǎrii operaţionale a S.C. IRA S.A.
4.5.2. Mǎsuri de restructurare a activitǎţii S.C. IRA S.A. Câmpina
4.5.2.1. Măsuri organizatorice şi manageriale
4.5.2.2. Măsuri de natură tehnică şi tehnologică
4.5.2.3. Măsuri de natură financiară
4.5.2.4. Eficienţa scontatǎ a programului de restructurare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE