CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ALE CULTURII ORGANIZAȚIONALE
1.1. Evoluția conceptului de cultură organizațională
1.2. Esența și funcțiile culturii organizaționale
1.3. Tipuri de culturi organizaționale

CAPITOLUL II. ANALIZA GENERALĂ A PERFORMANȚELOR ÎNTREPRINDERII ADI STUDIO SRL PRIN PRISMA SPORIRII CULTURII ORGANIZAȚIONALE
2.1. Prezentarea generală a activității întreprinderii Adi Studio SRL
2.2. Analiza economico-financiară a întreprinderii Adi Studio SRL
2.3. Cultura organizațională la întreprinderea Adi Studio SRL

CAPITOLUL III. PERFECȚIONAREA CULTURII ORGANIZAȚIONALE – CONDIȚIE INDISPENSABILĂ PENTRU SPORIREA PERFORMANȚELOR ÎNTREPRINDERII
3.1. Fundamentarea metodologică a studiului de cercetare
3.2. Analiza și interpretarea rezultatelor
3.3. Direcții și căi de dezvoltare a culturii organizaționale – premisă a unei organizații performante

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE