CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT
1.1. Scurt istoric. Originea și evoluția contractului de mandat
1.2. Noțiunea contractului de mandat
1.2.1. Definiția contractului de mandat
1.2.2. Caracterele juridice ale contractului de mandat
1.3. Elementele contractului de mandat
1.4. Deosebirea contractului de mandat de alte contracte și fapte juridice civile
1.4.1 Deosebirile și asemănările contractului de mandat față de contractul de comision
1.4.2. Deosebirile și asemănările contractului de mandat față de contractul de muncă
1.4.3. Deosebirile și asemănările contractului de mandat față de contractul de expediție
1.4.4. Deosebirile și asemănările contractului de mandat față de contractul de intermediere
1.4.5. Deosebirile și asemănările contractului de mandat față de gestiunea de afaceri
1.4.6. Deosebirile și asemănările contractului de mandat față de îmbogățirea fără justă cauză
1.4.7. Deosebirile și asemănările contractului de mandat față de contractul de administrare fiduciară

CAPITOLUL II. CONDIȚIILE DE VALABILITATE A CONTRACTULUI DE MANDAT
2.1. Consințămîntul părților
2.2.Capacitatea părților
2.2.1 Analiza capacității de exercițiu a mandantului
2.2.2. Analiza capacității de exercițiu a mandatarului
2.3.Forma și dovada mandatului
2.4. Obiectul și întinderea mandatului
2.5.Actul cu sine însuși. Dubla reprezentare

CAPITOLUL III. EFECTELE CONTRACTULUI DE MANDAT
3.1. Efectele contractului de mandat între părţile contractante
3.1.1 Drepturile și obligaţiile mandantului
3.1.2. Drepturile și obligaţiile mandatarului
3.2. Efectele față de terți

CAPITOLUL IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT
4.1. Cauze generale
4.2. Cauze speciale
4.3. Efectele încetării

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE