CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. LOCUL ŞI ROLUL BǍNCII COMERCIALE ÎN STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA
1.1. Prezentarea generala a bǎncii
1.1.1. Sistemul bancar înRomânia
1.1.2. Prezentarea generală a Băncii Comerciale Române
1.2 Structura organizatoricǎ şi operaţionalǎ
1.3. Produse şi servicii specifice Bǎncii Comerciale
1.4. Organizarea compartimentului financiar – contabil
1.4.1. Aspecte juridice privind contabilizarea agenţilor bancari
1.4.2. Sarcinele compartimentului de contabilitate

CAPITOLUL 2.NOŢIUNI GENERALE PRIVIND IMOBILIZǍRILE
2.1. Sfera şi conţinutul noţiunii de imobilizǎri
2.2. Structura imobilizǎrilor bancare
2.3. Aspecte normative privind gestiunea imobilizarilor
2.3.1. Baza legalǎ a gestiunii şi evidenţa imobilizarilor
2.3.2. Evaluarea imobilizǎrilor corporale
2.3.3. Deprecierea imobilizailor corporale
2.3.3.1. Amortizarea imobilizarilor corporale
2.3.3.2. Provizioane aferente deprecierii imobilizarilor corporale
2.4. Organizarea gestiunilor de imobilizari la Banca Comerciala

CAPITOLUL 3. ORGANIZAREA CONTABILITǍŢII IMOBILIZǍRILOR CORPORALE LA SOCIETǍŢILE BANCARE
3.1. Documente primare privind gestiunea imobilizǎrilor corporale
3.2. Contabilitatea imobilizǎrilor corporale ale activitǎţii de exploatare
3.2.1. Contabilitatea terenurilor
3.2.2. Contabilitatea mijloacelor fixe
3.3. Reflectarea în contabilitate a imobilizǎrilor corporale în afara exploatǎrii
3.3.3. Contabilitatea terenurilor
3.3.4. Contabilitatea mijloacelor fixe
3.4. Contabilitatea deprecierii imobilizǎrilor corporale
3.4.1. Contabilitatea amortizǎrii
3.4.2. Contabilitatea provizioanelor
3.5. Contabilitatea imobilizǎrilor în curs
3.6. Operaţiuni de leasing cu imobilizǎri corporale şi contabilizarea lor
3.7. Reflectarea în contabilitate a imobilizǎrilor corporale date în locaţie simplǎ
3.8. Inventarierea imobilizǎrilor corporale şi înregistrarea rezultatelor acesteia

CAPITOLUL 4. ANALIZA ŞI CONTROLUL GESTIUNII IMOBILIZǍRILOR CORPORALE
4.1. Sistemul informaţional bancar privind gestiunea imobilizǎrilor corporale
4.1.1.Structuri informatice specifice Bǎncii Comerciale
4.1.2.Aplicaţie practicã privind alegerea metodei de amortizare
4.2.Indicatori de analizǎ financiarã privind gestiunea imobilizǎrilor corporale
4.3.Aspecte privind controlul bancar al imobilizǎrilor corporale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE